Podmienky predĺženej záruky

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru v značku Sencor, ktorú ste vyjadrili zakúpením nášho výrobku. Vďaka dlhoročným skúsenostiam, precíznej kontrole a maximálnej starostlivosti, ktorú venujeme návrhu našich výrobkov, môžeme svojim zákazníkom poskytnúť záruku 6 rokov na motor na vybrané výrobky.

Veľa spokojnosti s výrobkami Sencor vám praje Sencor team.
                                                               
Záruka 6 rokov na motor
Garancia 60 dní vrátenia peňazí

Podmienky služby: „záruka 6 rokov na motor“ a informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť FAST PLUS, a.s. so sídlom Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČ 35712783, ktorá vymenovala poverencom pre ochranu osobných údajov spoločnosť Centrum pre ochranu osobných údajov sro, IČO: 062 42 430, so sídlom Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno, email: fast@coou.cz (ďalej len "spoločnosť FAST PLUS"), poskytuje na vybrané výrobky spotrebiteľom nad rámec poskytnutej záruky za akosť, predĺženú záruku na motor, a to v dĺžke 4 rokov (48 mesiacov) od skončenia zákonnej  2 ročnej záruky za akosť. Záruka na motor je poskytovaná za nasledujúcich podmienok:
 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA MOTOR JE POSKYTOVANÁ ZA NÁSLEDUJÚCICH PODMIENOK:

 
 • Predĺžená záruka na motor sa vzťahuje iba na vybrané produkty značky SENCOR dovážané a distribuované spoločnosťou Fast ČR, ktoré boli zakúpené po 5. 10. 2020 a je poskytovaná iba spotrebiteľom - fyzickým osobám, ktoré nie sú podnikateľskými subjektmi v zmysle platných právnych predpisov.
 • Pri robotických vysávačoch sa záruka 6 rokov na motor vzťahuje na BLDC motor.
 • Predĺžená záruka na motor nie je poskytovaná a nie je možné ju registrovať pre ostatné malé domáce spotrebiče.
 • Pre vznik nároku na predĺženú záruku na motor je nutné, aby sa spotrebiteľ do 10 dní odo dňa nákupu výrobku zaregistroval na adrese www.sencor.sk/registracia. Na základe tejto registrácie bude spotrebiteľovi spoločnosťou FAST PLUS vystavený certifikát, ktorý bude spotrebiteľa oprávňovať na uplatnenie nároku na predĺženú záruku na motor.
 • Ďalšie podmienky záruky 6 rokov na motor:
 • Nárok na predĺženú záruku na motor začína prvým nasledujúcim dňom po skončení 2 ročnej zákonnej záruky a končí uplynutím 4 rokov / 48 mesiacov od tohto dňa.
 • Využitím predĺženej záruky na motor spotrebiteľovi nedochádza k prerušeniu ani predĺženiu lehoty na uplatnenie nároku na predĺženú záruku na motor.
 • Pri uplatnení nároku na predĺženú záruku na motor je spotrebiteľ povinný predložiť doklad o kúpe výrobku a certifikát vystavený spoločnosťou FAST PLUS.
 • Nárok na predĺženú záruku na motor je nutné uplatňovať priamo u dovozcu na nižšie uvedených adresách.
 • V prípade, že v rámci predĺženej záruky na motor nebude možné vadu, na ktorú sa nárok na predĺženú záruku na motor vzťahuje a ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku, odstrániť, bude spoločnosťou FAST PLUS chybný výrobok vymenený za nový výrobok z aktuálneho sortimentu značky Sencor, porovnateľných alebo lepších technických parametrov.
 • Oprávnený nárok spotrebiteľa v rámci predĺženej záruky na motor bude vyriešený opravou v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia nároku, v prípade výmeny v najkratšom možnom termíne .
 • Nárok na predĺženú záruku na motor je neprenosný a neprevoditeľný.


Nárok na predĺženú záruku na motor sa nevzťahuje na chyby spôsobené vonkajšími príčinami (napr. dopravnou nehodou, nárazom alebo iným mechanickým alebo tepelným vplyvom, bleskom, búrkou, výkyvmi elektrického prúdu, vniknutím tekutiny), použitím, inštaláciou alebo zapojením výrobku v rozpore s platnými právnymi predpisy, pokynmi výrobcu alebo návodom na použitie, ďalej spôsobené takým použitím, ktoré je nezlučiteľné so zachovaním prístroja, použitím k inému ako domácemu účelu, použitím nevhodného príslušenstva, doplnkov alebo materiálu. Ďalej sa predĺžená záruka na motor nevzťahuje na stratu dát, na spotrebný materiál a bežné opotrebenie ako napríklad opotrebovanie ložísk, a pod. V prípade výskytu týchto chýb môže byť, po predchádzajúcej dohode so spotrebiteľom, vada odstránená za odplatu.

V prípade, že ponuku využijete, spracujeme Vami uvedené osobné údaje pre účely registrácie Vášho výrobku a poskytnutie záruky 6 rokov na motor. Vaše údaje si teda bezpečne uložíme a na Vašu emailovú adresu Vám zašleme certifikát o poskytnutí predĺženej záruky na motor. Ku spracovaniu osobných údajov dochádza na základe nevyhnutnosti takéhoto spracovania pre poskytnutie Vami požadovanej služby. Vaše osobné údaje si ďalej uložíme na základe našich oprávnených záujmov po dobu 10 rokov pre prípad vznesenia akýchkoľvek právnych nárokov.
Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Spoločnosť FAST PLUS si vyhradzuje právo na zmenu podmienok predĺženej záruky na motor s účinnosťou od zverejnenia zmeny. Pre odstránenie prípadných nejasností platí, že na výrobok sa vzťahujú podmienky predĺženej záruky na motor účinné v čase registrácie spotrebiteľa.

>>> Zaregistrovať produkt  >>>

 
Adresy servisu:
FAST PLUS, a.s.
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava
tel.: 02/4910 5851
 

 Pravidlá marketingovej akcie

„Garancia 60 dní vrátenia peňazí“

I. Úvodné ustanovenia
1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej akcie "Garancia 60 dní vrátenia peňazí" (ďalej len "akcia"). Organizátorom akcie je spoločnosť
FAST PLUS, a.s.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava
IČO: 35712783, DIČ: 2020227616
 
II. Miesto a termín akcie
1. Akcia na vybrané výrobky Sencor prebieha na území celej Slovenskej republiky v období od 1.4.2021 do 31.3.2022 a vzťahuje sa len na výrobky dovážané a distribuované spoločnosťou FAST Plus, a.s., ktoré boli zakúpené v uvedenom termíne akcie. 
 
III. Účasť v akcii
1. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako osemnásť rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len Účastník "), ktorý zakúpi spotrebič značky Sencor uvedený v ods. IV, bod 3, výhradne pre domáce použitie nie pre podnikanie.
 
IV. Podmienky akcie
1. Do akcie sa môže zapojiť iba ten Účastník, ktorý zakúpil spotrebič Sencor uvedený v bode 3 tohto odseku v termíne konania akcie.
2. Táto akcia zahŕňa možnosť vrátenia zakúpeného spotrebiča uvedeného v bode 3 tohto ods. do 60 dní na adresu Organizátora, podľa podmienok stanovených nižšie.
3. Spotrebiče, na ktoré sa akcia vzťahuje:
Kód
STM 787x
STM 635x
SBU 787x
SRV 6250-EUE3
SRV 9250
SRV 9250-EUE3
SRV 9550
SVC 0625AT
SVC 0725BK
SVC 0740BL-EUE3
SVC 0741 YL-EUE3
SVC 0825WH
SVC 0929TI
SVC 1038GR
SVC 1035TQ
SVC 1080TI
SVC 1086TQ
SVC 6920OR
SVC 8300TI
SVC 8505TI
SVC 9000BK
SVC 8936TI
SVC 8825TI
SVC 9300BK
SVC 6900GR-EUE3
SHA 9400WH
SPR 3900SS
SSI 9400BK
SBG 6231SS
SWK 1591WH
SWK 1592BK
SIRIUS SSS 6400N BLACK /BLUE/RED
SIRIUS SSS 6800
SSS 4001
SWS 9300
SWS 12500
SCOOTER ONE
Názov
Kuchynský robot
Kuchynský robot
Vákuový super mixér
Robotický vysávač
Robotický vysávač
Robotický vysávač
Robotický vysávač
Tyčový vysávač
Tyčový vysávač
Tyčový vysávač
Tyčový vysávač
Tyčový vysávač
Tyčový vysávač
Bezvreckový vysávač
Bezvreckový vysávač
Bezvreckový vysávač
Bezvreckový vysávač
Vreckový vysávač
Vreckový vysávač
Vreckový vysávač
Vreckový vysávač
Tyčový vysávač
Tyčový vysávač
Vreckový vysávač
Vreckový vysávač
Čistička vzduchu
Elektrický tlakový hrniec
Naparovacia žehlička
Kontaktný gril
Rýchlovarná kanvica
Rýchlovarná kanvica
Vodeodolný Bluetooth reproduktor
Vodeodolný Bluetooth reproduktor
Audio systém
Meteorologická stanica
Meteorologická stanica
Kolobežka
 
4. Podmienkou akcie je registrácia zakúpeného spotrebiča na stránkach www.sencor.sk, kde Účastník kompletne a riadne vyplní všetky požadované údaje. Registrácia musí prebehnúť najneskôr do 14 dní od nákupu. Dodatočná registrácia nákupu nie je možná. Za včasnú registráciu výrobku pre možnosť uplatnenia prípadného nároku vrátenia peňazí zodpovedá Účastník.
5. Súčasťou registrácie sú priložené naskenované doklady o zaplatení spotrebiča (pokladničný doklad, faktúra) v požadovanom formáte.
6. Po úspešnej registrácii obdrží Účastník potvrdenie o prijatí registrácie. Súčasťou tejto správy bude aj žiadosť o doplnenie údajov pre prípad, že bude Účastník výrobok vracať.
7. V prípade, že Účastník odstúpi od kúpnej zmluvy o kúpe výrobku, nárok na službu v rámci tejto akcie mu zaniká.
 
V. 60 dní na vrátenie
1. Pokiaľ nebude Účastník s výrobkom spokojný, môže ho do 60 dní od nákupu vrátiť na adresu:

FAST PLUS, a.s.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava

2. Náklady vzniknuté s vrátením tovaru hradí Účastník.
3. Pre uznanie vrátenia musí byť výrobok kompletný (úplne čistý, nepoškodený ) v pôvodnom obale vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie. K výrobku musí byť priložený doklad o nákupe (pokladničný doklad alebo faktúra).
4. Vrátenie výrobku je možné osobne na centrále Organizátora alebo je možné výrobok poslať na adresu Organizátora pomocou Slovenskej pošty. Iný spôsob dopravy nebude akceptovaný. 
5. Vrátený tovar musí byť riadne zabalený v pôvodnom obale, musí obsahovať všetky časti výrobku (vrátane príslušenstva), musí byť označený adresou príjemcu, adresou odosielateľa a heslom: „Garancia vrátenia peňazí 60 dní“ a tiež kódom: „Sencor60“. 
6. Vrátený výrobok prejde fyzickou kontrolou a identifikáciou. Ak bude jeho opotrebenie zodpovedať maximálne 60-dňovému bežnému používaniu, bude Účastníkovi vrátená kúpna cena výrobku. Do 14 dní od prijatia výrobku na adresu centrály budú Účastníkovi, ktorý splnil vyššie uvedené podmienky, vyplatené peniaze späť na bankový účet, ktorý uviedol na základe žiadosti, ktorá je dostupná na stiahnutie TU. Táto žiadosť musí byť vyplnená, vytlačená, Účastníkom vlastnoručne podpísaná a priložená do krabice pri zaslaní výrobku Organizátorovi. Za správnosť a pravdivosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá Účastník. 
7. Účastník nemá okrem kúpnej ceny výrobku nárok na žiadne ďalšie plnenie.
8. Možnosť vrátenia platí len pri splnení podmienok tejto akcie.
 
VI. Vylúčenie z akcie
1. Organizátor má právo vylúčiť z akcie osoby, ktoré nebudú spĺňať jej podmienky, alebo svojej účasti dosiahli podvodným konaním.
2. Akcia sa nevzťahuje na zamestnancov spoločnosti FAST PLUS, a.s.
 
VII. Ochrana osobných údajov
1. Registráciou na webe vyjadruje Účastník akcie súhlas s pravidlami akcie a súčasne súhlasí, aby Organizátor po dobu nevyhnutne nutnú spracovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa popr. číslo bankového účtu, a to pre vyhodnotenie akcie a na marketingové účely Organizátora v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
2. Účastník má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a Účastník ho môže kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla Organizátora. Ak tak urobí pred ukončením akcie, bude Účastník z akcie vyradený.
 
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje právo akciu prerušiť, skrátiť alebo zrušiť, popr. zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu. V prípade zmeny podmienok bude Organizátor informovať Účastníka podujatia oznámením na svojich webových stránkach.
2. Úplné znenie pravidiel akcie je dostupné na webových stránkach Organizátora.
3. Úplné pravidlá akcie sú platné dňom: 1.4.2021.

PRÍLOHY
Čestné vyhlásenie o vlastníctve bankového účtu
Zrušiť
máte v porovnávanie -
Porovnať