Kde kúpiť

Reklamačný poriadok

 

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť FAST PLUS, a.s. ako prevádzkovateľ  internetového obchodu www.sencor.sk (ďalej „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi riadne informuje spotrebiteľa (ďalej „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
1.2. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na internetovej stránke: www.sencor.sk. Uzavretím kúpnej zmluvy sa tento reklamačný poriadok stáva súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi predávajúcim a kupujúcim.
1.3. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok s ktorými je kupujúci povinný sa zoznámiť ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy. 
1.4. Kupujúci súhlasí so znením reklamačného poriadku uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho.
 

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.
2.2. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov.
2.3. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ, než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).
2.4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
2.5. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
2.6. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, tzn. aj tovar prijatý ako dar.
 

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1.Kupujúci je povinný si uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady.
3.2. Kupujúci je povinný vyplniť registračný formulár na nahlásenie reklamácie na veľkú bielu techniku (chladničky, mrazničky, práčky, atď.) Ďalej má právo  uplatniť si opravu v sídle predávajúceho FAST PLUS, a.s. so sídlom: Vlčie Hrdlo 90, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, alebo na ktorejkoľvek. prevádzke predávajúceho PLANEO na území Slovenskej republiky, ktorých zoznam je zverejnený na webovej stránke predávajúceho (ďalej len „prevádzka“). Ak povaha veci neumožňuje si uplatniť právo na opravu v sídle predávajúceho alebo na prevádzke, obráti sa kupujúci na predávajúcim určenú oprávnenú osobu (autorizovaný servis), ktorá je v mieste predávajúceho, alebo v blízkosti miesta kupujúceho. Pod pojmom „neumožňuje povaha veci“ sa rozumie neumožnenie prevzatia reklamovaného tovaru v sídle predávajúceho alebo na prevádzke, nesúčinnosť pri riešení reklamácie zo strany kupujúceho. Kontakty autorizovaných servisov poskytne kupujúcemu predávajúci. 
3.3 Ak si kupujúci uplatní reklamáciu do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci ( alebo,   určená osoba ) môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci ( alebo, určená osoba ) zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu môže zaslať výrobok na odborné posúdenie v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení („Zákona o ochrane spotrebiteľa“). Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak určená osoba reklamáciu zamietne, postúpi kupujúci túto na vybavenie predávajúcemu.
3.4. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, tzn. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v sídle predávajúceho: FAST PLUS, a.s. so sídlom: Vlčie Hrdlo 90, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov alebo na ktorejkoľvek prevádzke.
3.5. Predávajúci, alebo ním určená osoba sú povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
3.6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy.
3.7. V prípade uplatnenia reklamácie prostriedkami diaľkovej komunikácie, začína zákonná lehota prinúť až faktickým doručením reklamácie.
3.8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu.
 

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti zdokladovať, že tovar bol kupujúcemu predaný predávajúcim,
b) vyplnený záručný list, ak bol vystavený,
c) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (mechanicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
d) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.
 

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci (popr. určená osoba) a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to povaha veci umožní.
5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
5.5. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, tzn. právo na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí.
5.6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
5.7. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 

6. TOVAR NEPODLIEHAJÚCI ZÁRUČNEJ OPRAVE

Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne:
a) mechanicky
b) násilným otváraním, neodborným zásahom
c) živelnou pohromou
d) zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok
e) strhnuté alebo ináč znehodnotené sériové číslo
f) predávajúci neručí za nesprávny chod tovaru, ak jeho inštalácia nebola prevedená riadne a oprávnenou osobou, pri výrobkoch ktoré si vyžadujú odbornú inštaláciu
g) značne znečistené sa rozumie organický a anorganický materiál nachádzajúci sa na tovare v neprimeranom množstve
h) ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, alebo ďalšia nadväznosť vád, nebude reklamácia predávajúcim uznaná
 
Predávajúci bod č.6 uplatní pri tovare, kde doba od zakúpenia je dlhšia ako jeden rok. Tento postup je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa.
 

7. OSOBITNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

7.1. Pri reklamovaní tovaru (počítač, telefón, atď.) ktorý slúži na spracovanie, uchovanie, prenos informácií a dát je okrem splnenia podmienok uvedených v bode 4. potrebné, aby kupujúci čestne prehlásil, že boli dodržané všetky licenčné podmienky a v tovare nie je nainštalovaný nelegálny softvér, v opačnom prípade predávajúci nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.
7.2. Ak predávajúci (určená osoba) zistí, že reklamovaný tovar obsahuje nelegálny softvér, nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.
7.3. Pri reklamovaní tovaru predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie dát a údajov počas opravy v autorizovanom servise. Kupujúcemu sa odporúča zálohovať všetky dáta a údaje.
7.4. Pri takzvanom spotrebnom tovare (batérie, žiarovky, filtre, atď.) je nutné rozlišovať medzi záručnou dobou a životnosťou. Záručná doba je 24 mesiacov, životnosť však všeobecne kratšia (podľa okolností). Záručná doba sa vzťahuje na náhle skolabovanie a nie na postupnú stratu kapacity.
 

8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

V prípade nesúhlasu kupujúceho so spôsobom vybavenia reklamácie , alebo domnelým porušením jeho práv, ten má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 
Zrušiť
máte v porovnávanie -
Porovnať