Kde kúpiť

Servisné miesta

Servisné miesta značky Sencor ponúkajú servis tej najvyššej kvality. Tieto servisné miesta uskutočňujú ako záručný, tak i pozáručný servis. A opravíte v nich svoje drobné spotrebiče aj klimatizácie.
...
Autorizovaný servis
Záruky
Spätný odber

Autorizovaný servis

FAST PLUS a.s.
Šášovské Podhradie - Píla 214
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

Tel.: +421 249 105 853
Fax: +421 249 105 859
E-mail: servis@sencor.sk
Otváracie hodiny:
Po 8:30 – 17:00 
Ut 8:30 – 17:00 
St 8:30 – 17:00 
Št 8:30 – 17:00 
Pi 8:30 – 17:00 

Zobraziť na mape >

Sprievodca záručnými podmienkami výrobkov značky SENCOR

Ďakujeme Vám za dôveru prejavenú zakúpením výrobku značky SENCOR (ďalej len "výrobok"). Naším cieľom je Vaša spokojnosť a preto by sme Vás radi upozornili na niektoré dôležité skutočnosti:
 
 • Tieto záručné podmienky sa vzťahujú iba na výrobky značky SENCOR zakúpené kupujúcim - spotrebiteľom od predávajúceho - podnikateľa a to pre vlastnú potrebu spotrebiteľov, nie pre podnikanie.
 • Všetky výrobky sú určené len pre domáce použitie, ak nie je v návode na použitie uvedené inak.
 • Pred prvým použitím výrobku si pozorne preštudujte návod na obsluhu - použitie a údržbu (ďalej len "návod") a dôsledne ho dodržiavajte.
 • Uvedenie výrobku do prevádzky a jeho nastavenie nepatrí medzi povinnosti predávajúceho vyplývajúce z poskytnutej záruky. Tieto činnosti si nechajte vykonať autorizovanou servisnou firmou (chyby spôsobené neodbornou inštaláciou, obsluhou, použitím alebo prevádzkou nemôžu byť nárokované v rámci záruky).
 • Nevhodný výber výrobku alebo skutočnosť, že výrobok nevyhovuje požiadavkám kupujúceho, nie je zákonným dôvodom na reklamáciu.
 • Ak to umožňuje povaha výrobku, má kupujúci právo žiadať od predávajúceho preskúšanie funkčnosti výrobku a zoznámenie s jeho obsluhou.
 • Nevhodné skladovanie výrobku alebo jeho prevádzkovanie po dlhšiu dobu pri nevhodných podmienkach môže spôsobiť zhoršenie technického stavu výrobku. V tomto prípade je nutné nechať výrobok pred jeho opätovným uvedením do prevádzky prezrieť autorizovanou servisnou firmou. Náklady prehliadky ani odstránenie vzniknutých chýb však nemožno nárokovať v rámci záruky.
 • Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vyplniť záručný list, v ktorom uvedie presný model a výrobné číslo výrobku, dátum predaja a pripojí pečiatku predávajúceho a podpis predávajúceho alebo osoby oprávnenej konať za predávajúceho.
 • Reklamácia môže byť uplatnená u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo u autorizovaného servisu SENCOR a to za súčasného preukázania oprávnenosti k reklamácii, najmä predložením originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a s dátumom a miestom predaja, eventuálne predložením riadne vyplneného záručného listu. Samotné fotokópie záručných listov alebo dokladov o zakúpení výrobku alebo doklady nevyplnené, zmenené, dodatočne neoprávnene doplnené alebo poškodené nebudú považované za dostatočné doklady preukazujúce oprávnenosť k reklamácii. Autorizované servisy, ktoré sú určené na vykonávanie záručných a pozáručných opráv, sú uvedené na týchto stránkach v záložke http://www.sencor.sk/servis/servisne-miesta alebo u predávajúceho.
 • Predávajúci alebo autorizovaný servis, u ktorého je reklamácia uplatnená, nie je povinný prijať do reklamačného konania nekompletný výrobok, t.j. výrobok bez všetkých súčastí a príslušenstva a z hygienických dôvodov ani výrobok znečistený.
 • Kupujúci nemá nárok na vrátenie častí výrobku, ktoré boli v rámci reklamácie vymenené.
 • Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný predávajúcemu vrátiť kompletný výrobok vrátane všetkého dodaného príslušenstva a súčastí, návod a záručný list, ak bol vydaný. Z dôvodu možného poškodenia výrobku a následnej náhrady škody, odporúčame výrobok opatriť vhodným prepravným obalom.
 • Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým užívaním.

Situácie, ktoré sú považované za rozpor s týmito záručnými podmienkami a sú dôvodom na zamietnutie reklamácie:

 
 • Akékoľvek zmeny v záručnom liste vykonané neoprávnenou osobou, nevyplnenie alebo strata záručného listu
 • Použitie výrobku k inému než k určenému účelu (napr. na podnikanie) alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
 • Poškodenie výrobku živelnou pohromou, mechanickým poškodením alebo neoprávneným zásahom kupujúceho alebo tretej osoby (napr. poškodenie pri preprave, čistenie výrobku nevhodnými prostriedkami, pády, údery, rozoberaním, tlakom a pod.).
 • Vystavenie výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, prepätia v sieti, kolísaniu siete, prepätiu alebo skratu na vstupoch, výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov (napr. použitím použitých alebo poškodených napájacích článkov) a pod.
 • Prevedenie úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu (napr. z dôvodu možnosti jeho prevádzky v inej krajine, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený, z dôvodu možnosti upevnenia či zavesenia) a pod.
 • Ak je výrobok s odchýlkou ​​konvergencií a geometrie do 1%, obsahuje rušivé napätie v obvodoch video do odstupu 42 dB, obsahuje rušivé napätie audio merané podľa váhovej krivky A v prípade prístrojov strednej triedy do odstupu 52 dB, obsahuje rušivé napätie audio merané podľa váhovej krivky A, obsahuje prechodové javy pri prepínaní alebo zmene stavu, obsahuje odchýlky čistoty farieb za krajných podmienok prevádzky (statické biele plochy), obsahuje rušivé zvuky vzniknuté prevádzkou prístroja do úrovne 45 dB.
 • Opotrebenie výrobku (alebo jeho častí) obvyklým užívaním – tzv. životnosť výrobku a jeho častí. Jedná sa o opotrebenie výrobku alebo jeho častí spôsobené obvyklým používaním (napr. vybitie batérie, vykrútenie ohybného prívodu či vývodu, opotrebovanie konektora či tlačidiel alebo zníženie kapacity akumulátorov po čase obvyklej životnosti 6 mesiacov, opotrebenie (vysvietenie) zobrazovacích častí, spotreba tonera, opotrebenie filtra atď.
 • Ak výrobok obsahuje chybné zobrazovacie body na LCD a plazmových displejoch (na obrazovke sa môžu objaviť červené / modré / zelené / čierne body), toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a neukazuje to na žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené za použitia vysoko presnej technológie tak, aby Vám poskytli jemné detaily obrazu. Na obrazovke sa môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001% celkového počtu bodov zobrazovača).
 • Ak statický obraz natrvalo poškodí zobrazovaciu časť televízora. Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac ako 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panelu. Toto poškodenie je známe ako "vypálenie obrazovky". Podobné poškodenie LCD panelu môže byť spôsobené statickým umiestnením loga televíznej stanice. Sledovanie televízie vo formátoch 4:3, 14:9 alebo podobných (formáty nepokrývajúce celú plochu zobrazovača) po dlhú dobu môže zanechať stopy na pravom alebo ľavom okraji, prípadne v strede obrazu spôsobené rozdielmi vo vyžarovaní svetla. Podobné poškodenie môže nastať aj pri prehrávaní DVD alebo hraní hier. Zobrazenie statického obrazu z videohier alebo počítača po dlhšiu dobu môže spôsobiť čiastočný efekt "pretrvávajúci obraz". Na odvrátenie tohto efektu znížte jas a kontrast pri zobrazení statického obrazu.

Za obvyklé používanie sa považuje najmä, ak je výrobok:

 
 • používaný s odporúčanými, čistými a neopotrebovanými magnetickými, optickými alebo inými pamäťovými médiami (predávajúci nezodpovedá za prípadné chyby výrobku vzniknuté vplyvom použitých médií vrátane znečistenia audio a video hláv, optických snímačov a ostatných častí, rovnako ako médií, ktorých vlastnosti nezodpovedajú štandardom prijatých v Slovenskej republike alebo obsahujú inú štruktúru informácií ako tieto štandardy pripúšťajú),
 • používaný s odporúčaným neopotrebovaným príslušenstvom, ktoré je pravidelne vymieňané (napr. batérie, vrecká do vysávača, chemické náplne),
 • používaný v súlade s právnymi predpismi, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike vrátane použitých signálov,
 • používaný spôsobom zodpovedajúcim prevádzke v domácnosti, t.j. mechanické súčasti, ktoré sa pri používaní opotrebovávajú, sú v prevádzke do 1000 prevádzkových hodín za rok (napr. snímacie hlavy, páskové a CD mechaniky alebo ich súčasti) a zobrazovacie časti sú v prevádzke do 2500 prevádzkových hodín za rok (napr. obrazovky, signalizačné či kontrolné panely, žiarovky, displeje alebo ich súčasti).
Tieto záručné podmienky môže dovozca značky SENCOR garantovať iba u zmluvných servisných partnerov a v predajnej sieti predajní PLANEO.
Autorizovaný servis :
FAST PLUS a.s.
Šášovské Podhradie - Píla 214 
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 249 105 853
fax: +421 249 105 859
e-mail: info@sencor.sk

 

Často kladené dotazy


Ako postupovať pri reklamácii?
Vyhľadajte si najbližší servis na stránke Servisné miesta a kontaktujte vybranú firmu. Majte po ruke záručný list k svojmu výrobku, ktorý obsahuje typové označenie.

Spätný odber

Spracovanie elektrotechnického a elektronického odpadu je z ekologického hľadiska aktuálnym problémom. Elektronický šrot obsahuje celý rad látok a materiálov, zaťažujúcich životné prostredie. Environmentálne problematika elektrických a elektronických zariadení je riešená v zákone č. 79/2015 Z. z, O odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to konkrétne v § 32 tohto zákona, kde sú stanovené pravidlá pre uvádzanie elektrických a elektronických zariadení na trh, pre spätný odber elektrozariadení, separovaný zber, spracovanie a využívanie elektroodpadu, pre financovanie nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom a povinnosti výrobcov, posledným predajcom a distribútorom elektrických a elektronických zariadení, ak nie sú súčasťou iného typu zariadenia, na ktorý sa tento diel zákona nevzťahuje, a povinnosti spracovateľom takýchto elektrických a elektronických zariadení, ktorá sa stala odpadom.

 


 

ASEKOL

ASEKOL je nezisková hospodáriaca spoločnosť, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení organizuje celoštátny systém spätného odberu elektrozariadení, tj. Zber, dopravu a recykláciu elektrozariadení vrátane financovania celého systému. ASEKOL je tzv. Kolektívny systém spätného odberu elektrozariadení, ktorého služby môžu na základe zmluvy využiť výrobcovia alebo dovozcovia elektrozariadení predovšetkým v oblasti výpočtová a kancelárska technika, spotrebná elektronika, elektrické nástroje, hračky atď. ASEKOL úzko spolupracuje s mestami a obcami, poslednými predajcovia a servisy , dopravnými spoločnosťami a spracovateľmi elektrozariadení.
www.asekol.cz
Zrušiť
máte v porovnávanie -
Porovnať